Logo

Datu apstrades noteikumi

Biedrība “Latvijas volejbola federācija”, reģistrācijas Nr. 40008023463, juridiskā adrese: Roberta Feldmaņa iela 11, Rīgā, LV-1014 (turpmāk – Pārzinis) veicot personu datu apstrādi vienlaikus Datu subjektu informē, ka Pārziņa:


1. Datu apstrādes mērķis (nolūks): vadīt un koordinēt darbu attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā, kā arī pārstāvēt šo sporta veidu vai darbības jomu attiecīgajās starptautiskajās sporta organizācijās saistību tiesību nodrošināšanai;

2. Datu apstrādes juridiskais pamats – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 6.panta pirmā daļa: datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

3. Datu subjekta personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas (apstrādātājs) – sporta federācijas, parādu piedzinēju uzņēmumi, tiesībsargājošās iestādes, apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēji, valsts iestādes.

4. Pastāv pārziņa/trešās personas leģitīmās intereses.

5. Pārzinis paredz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, nepieciešamības gadījumā, lai nodrošinātu datu subjektu dalību starptautīskās sacencībās, nosūtot datus trešajām valstīm Pārzini ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 45.pantu.

6. Dati tiks glabāti atbilstoši likumam, līgumam vai līdz nolūka sasniegšanai.

7. Datu subjektam pastāv tiesības pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;

8. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādes doto piekrišanu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana.

9. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

10. Personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar datu subjekta piekrišanu vai likumu.

11. Veicot Fotogrāfēšanu/filmešanu Pārziņa rīkotajos pasākumos ir uzstādītas informatīvās zīmes, lai nodrošinātu datu subjektu ar iepriekšēju brīdinājumu par fotogrāfēšanas/filmēšanas veikšanu.

12. Nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, kas minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 22. panta 1. un 4. punktā.

13. Nepilngadīgas personas nevar dot piekrišanu to datu apstrādeji, par nepilngadīgām personām to datu apstrādei piekrišanu dod nepilngadīgo personu likumīgie aizbildņi.

14. Pārzinis ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko datu subjekts ir iesniedzis www.volejbols.lv mājas lapā, tiks izmantoti, lai nodrošinātu datu subjektu dalību Biedrības “Latvijas volejbola federācija” rīkotajos un pārstāvētajos sporta pasākumos. Personas dati tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

15. Iesniedzot savus datus, datu subjekts piekrītt, ka Pārzinis sazinās ar telefona vai e-pasta starpniecību, ja vien pakalpojuma pieteikuma formā datu subjekts nav norādījis citu saziņas veidu. Dati tiks apstrādāti un uzglabāti elektroniskā veidā datorā un papīra formā dati tiks apstrādāti un uzglabāti visu Parziņa rīkoto pasākumu laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

16. Pieejas personas datiem ir Parziņa darbiniekiem, kas ir pilnvaroti lietot minētos personas datus.

Kontakti
+371 67869774
lvf@volejbols.lv
Andrejostas iela 17,
Rīga , LV-1045
Rekvizīti
Biedrība "Latvijas volejbola federācija"
Vienotais reģistrācijas Nr: 40008023463
PVN reģistrācijas Nr: LV40008023463
Banka: AS Swedbank
Bankas konta Nr: LV21HABA001940J031933
SWIFT kods: HABALV22
Adrese: Andrejostas iela 17, Rīga, Latvija, LV-1045
© 2024 Latvijas volejbola federācija